Pravica do odraščanja brez „e-živega peska”

Pravica do odraščanja brez „e-živega peska” –  Odprimo oči odločevalcem za  vzgojno- izobraževalno zakonodajo za digitalizacijo brez grožnje mladim in družbi

Projekt vodi: Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Izvajanje projekta:  2023 – 2024

Skupna vrednost sofinanciranja projekta: 43.570,40 EUR (100%)

Program: PROGRAM IMPACT4VALUES

Opis projekta: Projekt  ob hitrem slabšanju ter vse bolj alarmantnih razmerah in negativnih posledicah odvisnosti oz. zasvojenosti z uporabo digitalnih naprav (DO) med otroci in mladostniki naslavlja sedanjo pripravo temeljnih dolgoročnih dokumentov vzgojne in izobraževalne politike v Sloveniji. Le-te bodo močno vplivale na pravice otrok, mladih ter njihovih družin do zdravega odraščanja oz. življenja, predvsem dolgoročnega duševnega zdravja. Več jasnih znakov kaže, da glavni politični in ekonomski odločevalci pri pripravi teh politik le nepremišljeno sledijo novi razvojni paradigmi EU in Slovenije s poudarjeno digitalizacijo gospodarstva, države in družbe, t.i. digitalne družbe, ne pa tudi opozorilom zdravstvene, pedagoške in družboslovne stroke. To lahko pripelje do situacije, ko bosta v zelo pomembnem obdobju odraščanja in učenja otrok, vrtec in šola postala obdobje in prostor, ki bo dodatno prispeval h krepitvi digitalne odvisnosti (DO)in ne k njenem zmanjševanju oz. razrešitvi. Pri tem je glede na izkušnjo, npr. z Belo knjigo za vzgojo in izobraževanje iz leta 2011, velika nevarnost, da brez senzibilizacije javnosti o tej problematiki, odločevalci pri pripravi zavedno oz. nezavedno ne bodo upoštevali mnenja stroke glede nevarnosti prezgodnje in neustrezne vpeljave digitalnih vsebin v vrtce in šole. Digitalizacija s seboj namreč ne nosi le t.i. napredka, ampak tudi tehnološke bolezni, s katerimi ima v državah EU resne probleme že 20 in več % mladostnikov.

V Sloveniji trenutno poteka priprava dolgoročnega Nacionalnega programa za vzgojo in izobraževanje 2023-2033, pri čemer želimo z aktivnim delovanjem pri njegovem oblikovanju preprečiti negativen vpliv na dodatno porast digitalne odvisnosti pri mladih oz. jo uporabiti kot instrument za njeno razreševanje.

V luči že sedaj velikega oz. hitro naraščajočega zdravstvenega in družbenega problema z digitalno odvisnostjo oz. zasvojenostjo, predvsem mladostnikov, katere prihodnje dimenzije in posledice so ob omenjeni digitalni razvojni viziji EU nepredvidljive oz. grozeče,  želimo s projektnimi aktivnostmi spodbuditi oblikovanje, konkretno izvedbo (ob omenjenem programu) ter stalno prisotnost nujnih ozaveščevalnih in previdnostih orodij pri pripravi glavnih dokumentov politike s področja vzgoje in izobraževanje.

Glavne aktivnosti projekta:

– Vodenje, koordinacija in organizacija vseh aktivnosti projekta;

– Zagovorniške aktivnosti za pripravo zakonodaje oz. programov vzgoje in izobraževanja otrok in mladih brez tveganje digitalne zasvojenosti (zagovorniška gradiva, strokovna konferenca, dialog s političnimi odločevalci, Izobraževalne delavnice, javni predlogi vsebin in metod v NPVI)

– Oblikovanje strokovno-interesnega nacionalnega partnerstva med različnimi strokovnimi institucijami in interesnimi skupinami in NVO za vzgojo in izobraževanje mladih za skupne aktivnosti zagovorništva (vzpostavitev partnerstva za preprečevanje digitalne odvisnosti in mrežo za zdravo vzgojo-izobraževanje v obdobju digitalizacije, vzpostavitev festivala za zdravo vzgojo in izobraževanje);

– Izobraževanje medijev glede problematike digitalne zasvojenosti  ter oblikovanje vsebin in metod za vseslovenske pogovore o odgovorni vpeljavi digitalizacije v vzgojo in izobraževanje s strani staršev, pedagogov in strokovnjakov na temo problematike digitalne odvisnosti in načinov za njihovo preprečevanje.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Related Images:

(Visited 96 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

4. septembra, 2023

Dostopnost