Zeleni ekološki otoki

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: oktober 2023 – junij 2025

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Jezersko, Občina Preddvor, Občina Tržič, Občina Šenčur.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 430.968,89 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 232.995,45 € (85 %)

Opis operacije: 

Operacija Zeleni ekološki otoki naslavlja reševanje problematike nastajanja in odlaganja odpadkov na območju LAS Gorenjska košarica, predvsem v občinah njenega izvajanja, na inovativen, proaktiven ter okoljsko in socialno trajnosten način. Trenutno na območju LAS še vedno po nepotrebnem nastaja veliko preveč odpadkov, ki imajo z odlaganjem na klasičnih ekoloških otokih negativen okoljski, podnebni, družbeni in ekonomski vpliv. Med drugim to vključuje tudi velike stroške in okoljski vpliv transporta odpadkov z zelenih otokov, te lokacije so zaradi negativnih vplivov degradirane za širšo javno uporabo, v kanalizacijo pa se zlije cca. 95% odpadnega olja.

Z operacijo zato želimo s praktičnimi izvedbami konkretno prispevati k začetku sistemskega uvajanja drugačnega modela oz. koncepta zelenih otokov, s tem pa ravnanja z odpadki na območju LAS GK. Ta kot ključni element uvaja bolj trajnostna podzemna odlagališča za odpadke ter površinske zabojnike za odpadno olje, s tem pa zagotavlja večjo okoljsko učinkovitost in privlačnost te osnovne storitve ter povečanje kvalitete življenja lokalnega prebivalstva. Skupaj bo v projektu v 6 občinah urejenih 14 zelenih otokov z različnimi kombinacijami podzemnih odlagalnikov, večinoma tudi ob spremljavi površinskega odlagalnika za odpadno olje. Projektne aktivnosti, tako infrastrukturne kot mehke, spodbujajo revitalizacijo oz. preobrazbo zelenih otokov v kvalitetne lokacije za javne in zasebne aktivnosti. Celovito ozaveščanje in izobraževanje prebivalstva o različnih vidikih odpadkov oz. odlaganja, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah (npr. otroci, mladi, socialno šibkejši, ..) bo prispevalo k drugačnemu, tudi bolj previdnemu, inovativnemu in kreativnemu obravnavanju teh odpadkov.  Skupaj bo za lokalno prebivalstvo v 7 občinah izvedenih več kot 30 izobraževalno-ozaveščevalnih dogodkov. Ocenjuje pa se, da bodo storitve novih zelenih otokov in posledičen dvig kvalitete življenja, tudi s pomočjo spremljevalnih aktivnosti, neposredno služilo več kot 1100 prebivalcem. 

Cilji operacije: 

 • Preko ureditve izbranih lokacij vzpostaviti model in koncept zelenih otokov, ki, tudi kot multiplikatorske lokacije, omogočajo uvajanje bolj trajnostnega ravnanja z odpadki kot osnovne storitve za višjo kvaliteto življenja prebivalcev na LAS GK h kateri prispevajo vsi deležniki;
 • Preko ureditve izbranih lokacij ter spremljajočih ozaveščevalnih aktivnosti vzpostaviti model in koncept zelenih otokov, ki, tudi kot multiplikatorske lokacije in spremljevalne aktivnosti, spodbujajo stalno izboljševanje okoljskega stanja javnih površin kot so zeleni otoki in njihove javno-zasebne uporabe na območju LAS GK;
 • Dvigniti ozaveščenost med prebivalci o potrebi po zmanjšanju količin odpadkov preko zmanjšanja njihovega nastajanja oz. povečanja lastne ponovne uporabe, s posebnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah;
 • Dvigniti ozaveščenost med prebivalci o potrebi po možnosti uporabe odpadnih izdelkov kot podjetniške priložnosti, s posebnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje in koordinacija operacije,
 • sistem trajnostnega odlaganje odpadkov za višjo kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva,
 • sanacija in revitalizacija degradiranih območij ekoloških otokov,
 • sistem uporabe odpadkov za nove priložnosti vključevanja ranljivih ciljnih skupin.

Rezultat operacije: 

 • Dolgoročno zagotovljeni infrastrukturno-ozaveščevalni pogoji za trajnostno odlaganje odpadkov, zmanjševanje njihovega nastajanja in bolj kvalitetno uporabo ožjih in širših površin lokacij za odlaganje odpadkov;
 • Okrepljena zavest in znanje prebivalstva v projektnih občinah, pa tudi na celotnem območju LAS GK, o pomenu trajnostnega ravnanja z odpadki, njihovega zmanjšanja in ponovne uporabe (s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah);
 • Okrepljena zavest in znanje prebivalstva v projektnih občinah, pa tudi na celotnem območju LAS GK, o pomenu trajnostnega ravnanja z odpadki, njihovega zmanjšanja in ponovne uporabe kot ustvarjalno-podjetniške priložnosti (s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah).

Koristne povezave:

Related Images:

(Visited 11 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

3. novembra, 2023

Dostopnost