JAVNI RAZPIS ZA NALOŽBE V PRED INDUSTRIJSKO PREDELAVO LESA IZ PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu dne 28. 10. 2016 objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017, do 24. ure.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za nakup nove opreme za pred industrijsko predelavo majhnega obsega.

Nepovratna sredstva v višini 8 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 3.500 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Od skupno 8 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo 4 mio EUR namenjenih za kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo in 4 mio EUR sredstev pa bo namenjenih za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.

Predvidoma bo v mesecu novembru organizirano predavanje, na katerem boste izvedeli podrobnosti razpisa.

Z vprašanji se lahko obrnete tudi na INFO točko na KGZ  Kranj:

spec. Lidija Šnut- 04 280-46-16

Povezava na razpis: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1283 

Related Images:

(Visited 28 times, 1 visits today)
Dostopnost