Kdo smo

Kdo smoCenter za trajnostni razvoj podeželja Kranj (CTRP Kranj) je neprofitni razvojni zavod, ki je bil ustanovljen januarja 2003. 

Svet zavoda CTRP Kranj sestavljajo:  Janez Porenta, predsednik uprave Kmetijske zadruge SLOGA Kranj, Tomaž Polajnar, predsednik Kranjskega gozdarskega društva, Marjeta Vovk, prof. biologije in gospodinjstva in  mag. Špela Planinšek kot predstavnice zainteresirane javnosti ter Vlasta Juršak kot predstavnica zaposlenih.

Namen CTRP Kranj je, da nudi strokovno ter organizacijsko podporo razvojnim in družbenim pobudam, ki spodbujajo gospodarsko, socialno, okoljsko in kulturno trajnosten razvoj na Gorenjskem.

Glavni cilji delovanja Centra so:

 • okrepiti podjetniško aktivnost na podeželju s kreativno in trajnostno rabo lokalnih naravnih virov in človeških virov ter tako zagotoviti nova kvalitetna delavna mesta. Pri tem ima osrednjo vlogo socialno, kulturno in okoljsko odgovorno poslovanje;
 • razvijati in uvajati trajnostne življenjske vzorce med različnimi skupinami prebivalstva (zdrava lokalna prehrana, trajnostna potrošnja, uporaba naravne gradnje z regionalnimi arhitekturnimi vzorci, ponovna uporaba materialov, odpadkov, samooskrba, …);
 • aktivirati neizkoriščene naravne in človeške potenciale na podeželju (za sonaravni turizem, domače obrti, na področju varovanja zdravja, naravne kmetijske prakse);
 • ohraniti oz. okrepiti ter nadgraditi družbeno kvaliteto življenja na podeželju, avtohtono kulturno identiteto (tradicionalna znanja, veščine in običaji), medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje;
 • spodbuditi trajnostno rabo naravnih virov in tehnik za ohranjanje kvalitete okolja in narave (rastlinske čistilne naprave, uporaba naravnih materialov, tehnologij, …);
 • okrepiti zavedanje in znanja o več funkcionalni vlogi podeželja ter sodobnih oz. konkretnih izzivih podeželja, tudi s spodbujanjem raziskovalne dejavnosti;
 • spodbujati lokalno, regionalno, nacionalno in mednarodno sodelovanje ter povezovanje s podobnimi organizacijami/iniciativami ter prenos dobrih praks.

Glavna področja delovanja so:

 • razvoj trajnostnega in kreativnega malega podjetništva ter zaposlovanja na podeželju;
 • razvoj trajnostnega turizma na podeželju in na (zavarovanih) območjih narave;
 • lokalna sonaravna prehranska oskrba in zdrava prehrana;
 • učinkovita in sonaravna raba lokalnih virov in energije (les, vode, …) za razvoj in v potrošnji (naravne gradnje, obnovljivi viri energije, lokalni pridelki, …);
 • ohranjanje ter sonaravno aktiviranje naravne dediščine;
 • ohranjanje ter kreativna razvojna uporaba snovne in nesnovne kulturne dediščine (stavbe, običaji, tradicionalni in poustvarjeni predmeti, …)
 • trajnostna mobilnost;
 • naravne oz. sonaravne tehnike varovanja okolja (rastlinske čistilne naprave, uporaba naravnih materialov in sredstev, …);
 • izobraževanje in ozaveščanje o različnih vidikih trajnostnega razvoja (pomen ohranjanja narave in okolja, kvaliteta življenja na podeželju, …).

Glavne aktivnosti so:

 • pomoč oz. sodelovanje v pripravi ter izvedbi projektov ali posameznih aktivnosti za trajnostni razvoj na pobudo lokalnih skupnosti, društev, posameznikov, podjetij, institucij ter tujih partnerjev;
 • priprava in izvedba lastnih posameznih aktivnosti ali celovitih projektov za trajnostni razvoj (izobraževanja, dogodki, akcije ozaveščanja, projekti, …);
 • prepoznavanje družbenih ter gospodarskih pobud med lokalnimi akterji (občine, društva, posamezniki, podjetja) ter njihovo povezovanje v močne skupne projekte za trajnostni razvoj podeželja;
 • oblikovanje idej in predlogov v projekte za pridobivanje sredstev z razpisov za nacionalna in evropska sredstva ter zasebno-podjetniška sredstva;
 • pridobivanje novih znanj, izkušenj in dobrih praks s področij sonaravnega gospodarjenja ter izrabe naravnih virov za akterje na Gorenjskem in v Sloveniji oz. njihova uporaba;
 • izobraževanje in ozaveščanje prebivalstva ter razvojnih akterjev o vseh vidikih in področij trajnostnega razvoja;
 • povezovanje in usklajevanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini za uspešnejše in učinkovitejše doseganje ciljev.

[column col=”1/1″]

LETNA POSLOVNA POROČILA:

NAŠ CENTER USPEŠNO POSLUJE ŽE 21 LET – LETNA POSLOVNA POROČILA ZADNJEGA OBDOBJA:

Leto 2023 je bilo leto lepih dosežkov, ki so nam dodatna spodbuda za naše nadaljno delo – S projektom RANE EKRANA smo zmagali na natečaju za Naj EU projekt 2023.

LETO 2020

Related Images:

(Visited 1.405 times, 1 visits today)
Dostopnost