Slow tourism

SlowTourism
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanzioto nell´ambito del Programma per la Copperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dol fondi nazionali. 
 OPIS PROJEKTA

Oblikovanje nove turistične ponudbe na italijansko-slovenskem območju, ki ga zaznamujejo pomembni naravoslovni elementi in voda preko razvoja oblik »počasnega« turizma, ki naj poudarja trajnost, odgovornost in eko-kompatibilnost.
»Slow tourism« je nova filozofija potovanja, ki povezuje italijanska in slovenska območja v okvir počasnega in kakovostnega turizma, ki bo prispeval k oblikovanju potencialne ponudbe Severnega Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni. Predvidene so naslednje aktivnosti: WP 1 Koordiniranje, WP 2 Strateško načrtovanje, WP 3 Skupno razvijanje počasnega turizma s pilotnimi akcijami WP 4 Skupni marketing WP 5 Izobraževanje WP 6 Komunikacija. Lokacije: Ferrara, Ravenna, Rovigo, Benetke, Treviso, Videm, Trst, statistične regije Gorenjska, Goriška in Osrednjeslovenska.
PROJEKTNI PARTNERJI

Vodilni partner: Delta 2000, Partnerji: Provincia Ferrara, Provincia Ravenna, Provincia Rovigo, GAL Polesine Delta Po, GAL Venezia Orientale – VEGAL, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna,Ente Parco Regionale Veneto Delta Po, Dipartimento di Scienze politiche e sociali-Universita di Trieste, GAL Alta Marca Trevigiana, GAL Terre di Marca, BSC,Poslovno podporni center, d.o.o. Kranj, Turizem Bohinj, javni zavod za pospeševanje turizma, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, triglavski narodni park, Slovenska turistična organizacija, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorenja vas-Poljane, Občina Jesenice, Občina Kobarid, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica, Občina Žiri, Provincia di Venecia, Provincia di Udine

CILJI PROJEKTA

Projekt SLOW TOURISM, prispeva k doseganju specifičnega cilja iz prednostne naloge »Skupno razvijanje turističnega potenciala« ter teži k splošnemu cilju vrednotenja in promocije počasnega turizma na italijanskih in slovenskih območjih, ki jih zaznamujeo pomembni naravoslovno-okoljski elementi in voda preko izvajanja skupnih in integriranih aktivnosti.

Specifični cilji
so naslednji:
– uvedba nove filozofije – slow tourism;
okrepitev turističnih virov
–  izboljšanje dostopnosti in koriščenja turističnih virov vezanih na vodo na podlagi filozofije “slow”;
– promocija počasnih oblik turizma in oblikovanje ekoloških nišnih turističnih proizvodov;
– integracija in postavitev v omrežje okoljskih in ruralnih virov za skupen in integriran razvoj turističnega potenciala; oblikovanje omrežja “slow tourism” na čezmejnem območju Severnega Jadrana;
– razvoj skupne strategije trženja in uvrstitev programskega območja na mednarodno raven; promocija trajnostnih oblik prevoza;
– oblikovanje novih zaposlitvenih možnosti za krajevno prebivalstvo na področju naravoslovnega in okoljskega turizma.
V tem smislu je projekt namenjen reševanju težav in pomanjkljivosti na področju turizma na programskem območju na podlagi obstoječih virov in z izkoriščanjem ogromnega potenciala italijansko-slovenskega območja: povečanje povpraševanja po ekološkem teritoriju in ponudbe vezane na ruralna območja in “zelene” proizvode, visok potencial za razvoj kmetijstva, strateška teritorialna uvrstitev med evropske koridorje ob večjih evropskih in mednarodnih turističnih pretokih in preprečevanje marginalizacije določenih ruralnih predelov, tudi zaradi nedojemanja možnosti, ki jih nudi integriran, skupen in sistemski razvoj.
Strateški pomen predstavlja voda, ne le kot naravni vir, ampak tudi kot kraj, kjer se lahko omogoči zagon procesom ekonomske in trajnostne rasti preko oblikovanja oblik “počasnega” turizma, ki naj poudarjajo trajnost, odgovornost in eko-kompatibilnost, ki se jih lahko prikaže z enotnim sloganom  “Slow tourism”.
“Slow tourism” predlaga spoznavanje in ne “porabo” teritorija, s posebnim poudarkom na krajevne vire in njihovo vrednotenje v ekološko trajnostnem kontekstu. To je alternativa filozofija, ki nasprotuje masovnemu turizmu, “vsemu in takoj”, ki turistu omogoči, da uskladi svoj tempo z naravnim minevanjem časa, pretakanjem narave, ter da si privošči “opazovanje”, “okuse”, “postanke”. Tovrstna oblika turizma je okolju prijazna, upošteva prebivalce določenega teritorija, krajevne običaje in navade, tipične elemente, to je turizem, ki “hodi po prstih” in odraža pripravljenost do spoznavanja novega tempa, ki daje dostojanstvo pojmu “postanka” kot trenutka za opazovanje in občudovanje.
Statistični podatki EU izpostavljajo, da v naslednjih letih se bo povečal pomen turizma v okviru evropskega gospodarstva. Evropski in mednarodni cilj je doseganje uravnovešenosti med samostojnim razvojem turističnih destinacij in zaščito okolja ter za razvoj konkurenčne gospodarske dejavnosti.
Turizem je namreč gospodarska panoga, ki lahko oblikuje sinergije preko interakcije z okoljem in družbo. Razvoj turističnih destinacij predvsem na območjih s tako posebnimi znamenitostmi je tesno povezan z njihovim naravnim kontekstom, njihovimi kulturnimi značilnostmi, družbeno interakcijo, varnostjo in dobrobitnostjo krajevnih prebivalcev. Zaradi tovrstnih razlogov je turizem gonilna sila za zaščito in razvoj destinacij ob upoštevanju trajnosti in ugotovitvi, da je dolgoročna konkurenčnost odvisna od trajnosti.
Uvajanje nove filozofije in pristopa vrednotenja ter promocije turizma, ki osnuje gospodarski ravoj na bistvenem vrednotenju obstoječih okoljsko-naravnih krajevnih virov, za ekološko trajnostno turistično ponudbo, in človeško-družbenih virov, za vrednotenje in odkrivanje tipičnosti, običajev in kulture, sledi osrednjemu vodilu “trajnostnega turističnega razvoja”.

“Slow tourism” je torej nova filozofija potovanja, ki predstavlja alternativo masovnemu turizmu in namerava povezati italijanska in slovenska območja pri oblikovanju počasnega in kakovostnega turizma. Na tak način se bo okrepilo ponudbo območja Severnega Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni.
Investicije in njihove vrednosti v Sloveniji:
Koordinacijsko nalogo za občine v projektu opravlja BSC Kranj, CTRP Kranj pa v projektu skrbi za informiranje in obveščanje (komunikacijski načrt, dejavnosti širjenja preko vzpostavitve tiskovnega urada, ogledov praks za novinarje, letaki, trimesečno elektronsko glasilo, krajevne delavnice; organizacija zaključne konference v Kranju, …).
Osem gorenjskih občin ter Občina Kobarid bodo v projektu izvedle pomembne investicije za razvoj turizma na območju Gorenjske, v skupni vrednosti 731.000 evrov.
 • Občina Bled (102.000€): obnova čolnarne pri Grajskem kopališču
 • Občina Bohinj (92.000€): ureditev vstopno / izstopnih točk za čolne
 • Občina Gorenja vas – Poljane (110.000€): obnova Neškove brvi čez reko Soro ter ureditev razgledne točke za opazovanje ptic na mostu
 • Občina Jesenice (60.000€): ureditev otroškega igrišča v kraljestvu Zoisovega parka
 • Občina Kranjska Gora (110.000€): ureditev poti do Martuljških slapov
 • Občina Radovljica (60.000€): postavitev informacijskih točk za športne aktivnosti v naravi
 • Občina Žiri (46.000€): postavitev igral za otroke ter igrišča za igre z žogo, ureditev prostora za piknik in manjšega kampa na območju Pustotn’ka
 • Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (111.000€): ureditev rekreacijskega centra Završnica (otroško igrišče, igrišče za odbojko, ureditev prireditvenega prostora…)
 • Občina Kobarid (40.000€): ureditev učne poti z Naturo 2000 po Kobariškem blatu.
Vir financiranja za partnerja CTRP Kranj: lastna sredstva CTRP Kranj, program Teritorialno sodelovanje – cilj 3 – Slovenija-Italija
Nosilec naloge za partnerja CTRP Kranj: Vlasta Juršak
Čas izvajanja projekta:  maj 2010 – maj 2013
Več o projektu, tekoče aktivnosti in dokumente si lahko ogledate na spletni strani projekta:  www.slow-tourism.net
NOVIČNIKI projekta SLOW TOURISM:
OBJAVE O DOGODKIH V SLOVENIJI:
 • 7. dnevi športa, rekreacije in zabave v dolini Završnice
 • Dan druženja in gibanja vseh generacij
 • Veseli dnevi v Žirovnici
 • Peti pokriti most v Poljanski dolini
 • Učna pot po kabariškem blatu
 • Novo otroško igrišče v Žireh
 • Vstopno/izstopna mesta na Savi Bohinjki

SLOW DOGODKI:

 • Dnevi pohodništva in festival ribištva, Bohinj, 23.9 – 2.10.2011.
 • Informativni dnevi na temo slow turizma, trajnostnega razvoja in medkulturne komunikacije
 • Mednarodna študijski izlet italijanskih novinarjev in turističnih agencij v Sloveniji, 26.-28. september, 2012
 • Dnevi pohodništva in festival ribištva, 22.9. – 7.10.2012, Bohinja, Slovenija
 • Mednarodni študijski izlet slovenskih novinarjev in turističnih agencij v Italiji, 2.-5. oktober, 2012
 • 44. Barkovljanka, 11.-14. oktober ,2012, Trst, Italija

V sredo, 18. aprila se je začel niz promocijskih dogodkov Slovenije in slovenske turistične ponudbe na trenutno enem najbolj rastočih turističnih trgov – na Kitajskem. Promocijski dogodki se bodo zvrstili na borzi China Outbound Travel and Tourism Market (COTTM 2012) od 18. do 20. aprila v Pekingu in na turistični delavnici oziroma workshopu 23. aprila v Šanghaju v sodelovanju s hrvaško nacionalno turistično organizacijo (HTZ).

Slovenija in Italija sta v okviru skupnega čezmejnega projekta SLOW TOURISM, ki se prav tako predstavlja v okviru slovenske stojnice, danes 20. aprila, prejeli  prvo nagrado CTW Chinese Tourists Welcoming Award 2012 kot primer dobre prakse za izvedbo skupnih promocijskih aktivnosti z Italijo na kitajskem trgu, in sicer v kategoriji Product  Innovation. Nagrado je podelila neodvisna institucija za raziskave kitajskega turističnega trga China Outbund Tourism Research Institute (COTRI) v sodelovanju s ChinaTravelTrends.com. Gre za pomembno priznanje Sloveniji in Italiji kot primera dobre prakse pri nagovarjanju kitajskih turistov v sklopu skupnih promocijskih aktivnosti na Kitajskem. Nagrado so na uradni podelitvi prevzeli veleposlanica RS na Kitajskem, Marija Adanjapredstavnica Slovenske turistične organizacije, mag. Karmen Novarlič in  Mauro Conficoni iz italijanskega konzorcija Delta 2000 (vodilni partner projekta SLOWTOURISM).

Projekt SLOW TOURISM vključuje 30 slovenskih in italijanskih partnerjev iz območja, ki se razprostira od delte reke Pad do Gorenjske regije, Triglavskega narodnega parka in Blejskega jezera, prek Beneške lagune in Krasa.

Cilj projekta je promocija oblik “sproščujočega oziroma slow turizma” na projektnem območju, ki ga zaznamujejo dragoceni naravoslovno-okoljski elementi, kot so naravni parki, zaščitena območja ter reke in vodne poti.

Za potrebe predstavitve projekta na Kitajskem je bil pripravljen katalog Slow turizem – kjer doživetja ustavijo čas v kitajskem jeziku, ki si ga lahko ogledate TUKAJ.

Tržni profil Kitajske pa vam je na voljo TUKAJ.

Related Images:

(Visited 150 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost