TERRE – ozemlje, energija, zaposlovanje

TerreProjekt TERRE, ki je kratica za Territory (Ozemlje), Energy (Energija) & Employment (Zaposlovanje) se izvaja v okviru Transnacionalnega programa sodelovanja za Jugovzhodno Evropo. Vključuje 13 partnerjev iz 9 držav: Italija, Avstrija, Madžarska, Bolgarija, Slovenija, Romunija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Albanija.

Namen projekta je, da se preizkusi različne situacije izrabe obnovljivih lokalnih virov za proizvodnjo energije ter s tem pokaže in dokaže, da je njihova premišljena in integrativna izraba učinkovit motor za samoporajujoč ter trajnostni lokalni razvoj teh območij, ki temelji na javno-zasebnem partnerstvu s čimer  se pospešuje rast in razvoj, ki sta prilagojena tem območjem ter temeljita na ustrezni uporabi naravnih virov

Po zaslugi večnivojske in medsektorske narave projekta TERRE ter dejstva, da ne gre za izključno energetski projekt, bodo različne ciljne skupine in različni deležniki našle svoje mesto v različnih aktivnostih in tematskih sklopih.

 

Projekt TERRECILJNE SKUPINE/KONČNI UPORABNIKI:

 • politični odločevalci v širšem smislu (politiki na vseh ravneh, uradniki, javni strokovnjaki);
 • vodje ter osebje lokalnih razvojnih agencij ter energetskih organov/organizacij;
 • vodje in osebje  nevladnih organizacij;
 • ostali končni uporabniki (družbene skupine): ženske, otroci, najstniki/študentje, starejši, hendikepirani, itn.)

DELEŽNIKI

 • vodje in odgovorno osebje investicijskih organov/subjektov;
 • kmetovalci in lastniki gozdov;
 • rejci;
 • gozdarska podjetja;
 • vodje in osebje podjetij za obnovljive vire energije;
 • lokalne skupnosti vključene v lokalni razvoj;

 

GLAVNE NALOGE PROJEKTA:

 • Projekt TERREanalizirati posebne značilnosti vsakega od vključenih partnerskih ozemelj (tako naravnih in človeških virov, kot tudi pokrajinskih, kulturnih in ekonomskih značilnosti), njegovih potencialov za proizvodnjo biomase iz gozdarskih, kmetijskih in živinorejskih aktivnosti,  sončne osvetljenosti in razpoložljivosti površin za postavitev fotovoltaičnih elektrarn, zmogljivosti vetrne in vodne energije, kot tudi lokalna poraba energije (vključno z ogrevanjem);
 • izdelati, na podlagi ocenjenega potenciala za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter izvedbe nadnacionalnega sistema za podporo odločanju, za vsako od vključenih območij tehničen ekonomsko-finančni načrt s katerim bi pospeševali socialno, ekonomsko in okoljsko trajnostne lokalni razvoj;
 • okrepiti trpežnost (obstojnost) in trajnost lokalnega razvoja na temelju skrbno strukturiranih procesov krepitve zmožnosti ter udeležbe lokalnih akterjev. Namen je, da se izdela ter z javnimi institucijami, deležniki (vsi lokalni zasebni operaterji in investitorji v obnovljive vire energije) in lokalnimi skupnostmi deli zgoraj omenjeni katalog priložnosti za vlaganja v OVE;
 • pospeševati dobro ciljno naravnano krepitev zmogljivosti (glede znanja&človeških virov kot najmočnejše in najtrajnejše ”obnovljive energije”) namenjeno skupinam politikov in uradnikov, ki naj bi postali bolj izkušeni glede integriranega načrtovanja in upravljanja različnih področij razvoja, ki splošno gledano temelji na zasebno-javnem partnerstvu & mreženju med različnimi institucionalnimi nivoji (občine, regije in država) ter različnimi območji rastmi na regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. Partnerstvo projekta je za ustrezno doseganje tega cilja zelo primerno, saj vključuje mešanico lokalnih oblasti, univerze, energetske in razvojne agencije, nevladne organizacije in gospodarske zbornice iz 9 držav.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • razvoj 12 sklopov scenarijev o potencialnih ter družbeno-ekonomskih in okoljskih vplivih obnovljivih energijah na  ozemlje, ki bodo temeljili na skupnem Sistemu za podporo odločanju (Decision Support system (DSS)), ki pomaga obravnavanim administracijam, da se poudarijo potenciali in priložnosti, kot tudi kritična vprašanja, konflikti, ozka grla, tveganja in grožnje, ki bi se lahko pojavili pri izvajanju lokalnih razvojnih strategij, ki temeljijo na OVE;
 • oblikovanje 1 transnacionalnega modela TERRE povezanega s trajnostno in uravnoteženo izrabo OVE kot motorja lokalnega razvoja, ki naj se uporabi kot motivacijska sila za pripravo tehničnih in finančnih lokalnih načrtov za privabljanje investicij;
 • oblikovanje 12 lokalnih tehničnih ekonomsko-finančnih načrtov, ki se usmerjajo na strategije  in akcije za lokalni razvoj, ki temelji na OVE in je izrecno odvisen od značilnosti in ”poklicanosti” obravnavanega ozemlja, kot tudi kriterijev okoljske, socialne in ekonomske trajnosti;
 • izdaja 1 Transnacionalnega kataloga vlagateljskih priložnosti v obnovljive energije za lokalni razvoj, ki – po analizi ključnih vprašanj vsakega od lokalnih načrtov – določa primerjalni doseg in priložnosti sinergij in vlaganj v OVE za lokalni razvoj;
 • izvedba pilotnih investicij oz. niza aktivacijskih aktivnosti, ki naj investicije in sredstva aktivirajo na način, ki temelji na TERRE vzorcu in na lokalnih načrtih določenih ozemelj, s tem pa konkretno preizkusijo izvedljivost pristopa, ki ga je vzpostavil projekt;
 • dvig znanja med vključenimi javnimi upravami (administracijami) in v njihovih lokalnih skupnostih skozi organizacijo regionalnih aktivnosti za dvig zmogljivosti akterjev (skupaj vključenih okrog 500 ljudi), kar je sestavljeno iz opolnomočenja in dviga ozaveščenosti, kot tudi oblikovanja-izluščenja prednostnih nalog, prizadevanj in vizij deležnikov, ter oblikovanja jasne horizontalne vizije in izluščitve stalnih konfliktov, ki izhajajo iz izrabe OVE na vključenih območjih;
 • vključevanje oz. doseganje, z uporabo več različnih komunikacijskih kanalov, skupno 260.000 ljudi na partnerskih območjih, od teh pa naj bi sporočilo projekta neposredno doseglo skupno 15.000.

 

Projekt TERRETak pristop projekta TERRE, ki je osredotočen na rezultate, lahko resnično določi dolgoročne pozitivne učinke na lokalne energetske politike, saj lahko preseže ideološke ovire za vlaganja v energetske obrate, ki so prisotni v civilni družbi. Prav tako lahko prepriča politične odločevalce za vlaganja v OVE preko sprejemanja modelov in vzorcev, ki temeljijo na več-sektorskem pristopu, ki izpostavlja varovanje okolja in pokrajine ter socialne koristi, npr. pravična razdelitev in zaposlovanje na področju izkoriščanju naravnih virov za energijske namene ter s tem dodatne pozitivne vplive na zaposlovanje na območjih, ki so gospodarsko v krizi in so nizkoproduktivna ali območjih z odseljevanjem prebivalstva.

PARTNERJI PROJEKTA:

 • VODILNI PARTNER / Province RI – Provinca Rimini, Rimini, Italija
 • Provinca RO – Provinca Rovigo, Rovigo , Italija
 • IUAV – Univerza IUAV Benetk, Benetke, Italy,
 • LG Ujszilvas – Lokalna vlada Ujszilvasa, Ujszilvas, Madžarska
 • SZMJVO – Občinska vlada mesta Szolnok, Szolnok, Madžarska
 • TOB – Podjetje za tehnološko promocijo Štajarske d.o.o., Eisenstadt, Avstrija
 • EEE – Europski center za obnovljive energije d.o.o.., Gussing, Avstrija
 • ODSEC – Občina Odorheiu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Romunija
 • CTRP Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Naklo, Slovenija
 • Dimitrovgrad – Občina Dimitrovgrad, Dimitrovgrad, Bolgaria
 • IRENA – Istrska regionalna energetska agencija, Labin, Hrvaška
 • LIR Evolution, Banja Luka, Bosna in Hercegovina
 • CCIT – Zbornica za trgovino in industrijo Tirana, Tirana, Albanija

Več o projektu TERRE in tekočih aktivnosti: http://www.terre-project.eu/en/

Izobraževalno-promocijska gradiva, ki so nastala v projektu TERRE (v slovenščini):

 • Skupni dokumentarni film o izrabi OVE za regionalni razvoj v regijah projekta TERRE (angleški podnapisi) na povezavi: http://www.terre-project.eu/en/movie-documentary/
 • Dokumentarni film o izrabi OVE za regionalni razvoj na Gorenjskem (v slovenščini)

 

Related Images:

(Visited 39 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. November, 2019

Accessibility