Naj te zapelje zelena mobilnost

Projekt: Naj te zapelje zelena mobilnost

Vodilni partner: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Partner: Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Čas trajanja projekta: 27. 7. 2018–15. 10. 2019

Podpora trajnostni mobilnosti se na območju osrednje Gorenjske (občine Kranj, Tržič, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko) v zadnjih letih povečuje, s sprejemom Celostnih prometnih strategij ter ukrepi, ki podpirajo hojo, kolesarjenje ter javni potniški promet (JPP) kot prometno prakso, pa želijo občine in država z učinkovito in okolju prijazno mobilnostjo izboljšati kakovostno bivanja za več kot 95.600 prebivalcev osrednje Gorenjske ter zmanjšati okoljski vpliv prometa.

S projektom Naj te zapelje zelena mobilnost želimo z inovativnimi organizacijskimi, promocijskimi in izobraževalnimi ukrepi promovirati in izboljšati zasedenost ter s tem izkoriščenost potenciala obstoječe mreže JPP na območju osrednje Gorenjske, t.j. na vplivnem območju mesta Kranj. Na območju je veliko turistično-rekreacijskih, kulturno-izobraževalnih ter storitvenih ponudb, ki so dostopne s trajnostnimi oblikami premikanja, vendar se zaradi raznoraznih zadržkov ter nepoznavanja mobilnostnih možnosti prebivalci za doseganje cilja, večkrat raje odločijo za uporabo avtomobila kot hoje, kolesa ter JPP-ja.

V projektu se prednostno ukvarjamo z javnim potniškim prometom, saj je zasedenost na linijah mestnega potniškega prometa v Kranju ter medkrajevnih linijah žal precej nizka, saj mestni avtobus vsakodnevno uporablja zgolj 8 % vprašanih, medkrajevni avtobus pa 3 % vprašanih (CPS MOK, 2017).

Namen projekta je promocija mobilnostnih možnosti, ki jih ponuja obstoječa mreža JPP, med ciljnimi skupinami: mladi, družine ter aktivni starostniki. Informirali bomo tudi multiplikatorje (medije, učitelje, prevoznike, zaposlene na občinah, …) ter generatorje prometa (turistične ponudnike, trgovske centre, kulturne ustanove) in posledično širšo javnost o mobilnostnih možnostih za doseganje različnih ciljev na območju osrednje Gorenjske.

Aktivnosti:

  • Oblikovanje in testna izvedba mobilnostnih shem za doseganje prostočasnih aktivnosti. Mobilnostna shema je prikaz načinov uporabe trajnostnih prevoznih sredstev za doseganje prostočasnih aktivnosti (npr. rekreacija, turizem, nakupovanje, obiskovanje in druge prostočasne aktivnosti) z jasno grafično skomuniciranimi časovnim, trasnimi in vsebinskim predlogi.- ciljev v smeri podeželskega območja osrednje Gorenjske (npr. kmetije, izletniška izhodišča), – kulturnih, izobraževalnih, storitvenih in drugih ciljev v smeri mesta Kranj.
  • Oblikovane bodo sheme za doseganje:
  • Nagradni natečaj za potnike, ki bodo uporabili predlagane mobilnostne sheme oz. oblikovali lastno shemo.
  • Prepoznavanje in testiranje pomožne opreme (kolesarske prikolice, košarice ipd.) za izvajanje mobilnostnih shem.
  • Analiza potreb, preučitev možnosti vzpostavitve nočnih prevozov ob koncu tedna ter testna izvedba.
  • Snemanje kratkih promocijskih filmčkov v sodelovanju z mladimi kot promocija za uporabo JPP.
  • Organizacija zaključnega dogodka s posvetom in sklenitvijo dogovora ključnih akterjev uvajanja in promocije trajnostne mobilnosti na območju osrednje Gorenjske.

Projekt »Naj te zapelje zelena mobilnost« izvajata CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, iz sredstev podnebnega sklada.

Related Images:

(Visited 108 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost